Boeddhisme - Buddha en zijn leer


Boeddhisme


From my perspective Buddhism is not a religion that demands blind faith in dogmatic beliefs. Neither is it a philosophy that traps us in an idealized world, nor a cultural phenomenon that stubbornly clings to old traditions.

Buddhism in fact is a systematic methodology of practices through which we free others and ourselves from suffering and attain real happiness.

True happiness is achieved through the direct understanding of the way things are, through compassionately working for the ultimate happiness of others and through confidently developing our previously dormant capacity for enlightenment.

 
All of this is based on the understanding of selflessness, which is the foundation of Buddhism.                     - Trungram Gyaltrul Rinpoche

The seed of Buddhahood exist in every living being.

Therefore, all that lives is endowed with the essence

of the Buddha ...


It is immaculate by nature and unique with all,

and Buddhahood is the fruit of the seed .Siddharta becomes Buddha

Siddharta werd rond 563 voor Chr. in India geboren gedurende de volle maan in de maand van Wesak. Hij was de zoon van een heerser van de Shakya Clan, een hoge kaste in India.

Enige dagen na zijn geboorte werd voorspeld dat hij in plaats van koning, een Boeddha zou worden om de sluier van onwetendheid van de wereld weg te nemen. Dit zou gebeuren nadat hij vier tekenen zou hebben gezien, namelijk: een oude man, een zieke man, een dode man en een heilige man. Het kind werd Siddharta genoemd (iemand van wie het doel vervuld wordt.)

De koning was hierover zò bezorgd dat hij alles in het werk stelde om zijn zoon te behoeden tegen pijn, ellende, ziekte en dood en hij omringde hem bovendien met allerlei mogelijke luxe.

Toen Siddharta zestien jaar was trouwde hij, maar ondanks alle pracht en praal om zich heen bleef hij zich rusteloos en onvoldaan voelen. Zo gingen de jaren voorbij en op zijn 29ste kwam het keerpunt.

Hij maakte vier reizen en zag de vier voorspelde tekenen: Een oude man die op zijn stok leunde, een doodzieke man die op de grond lag, een lijk en tenslotte een kaalgeschoren monnik die een goudgeel kleed droeg en in zijn hand een bedelnap had. Siddharta realiseerde zich toen voor het eerst in zijn leven, dat er in het aardse bestaan ouderdom, ziekte en dood kunnen voorkomen. En het zien van de monnik inspireerde hem tot het zoeken naar andere levenswaarden.

Na thuisgekomen te zijn van zijn vierde reis verliet hij zijn vrouw en pasgeboren zoon en sloop s'nachts vergezeld van zijn trouwe bediende het paleis uit om het pad te begaan van een zwervende Asceet. De aanstaande Boeddha ging in de leer bij wijze mannen (saddhoe’s), maar toch was dit niet wat hij zocht.


 


Nadat hij zich had teruggetrokken in het woud leefde hij bijna zes jaren lang op een zeer strenge ascetische manier. Gedurende deze tijd probeerde Mara, de Boze, hem steeds te verleiden om alles maar op te geven omdat dit toch tot niets zou leiden. Tegen het eind van de zes jaren was Siddharta zo uitgeput dat hij bijna stierf, maar op dit moment zag hij een jonge vrouw met een kom voedzame rijstepap. Dat was voor hem een keerpunt in zijn lange zoektocht naar de waarheid. Hij kwam tot de ontdekking dat de middenweg, die de geestelijke en fysieke kant van de spirituele zoeker in balans houdt, de kortste en de beste weg naar de verlichting is. De weg van asceten, die van hun eigen lichaam de uiterste spanning vragen lijdt tot de vernietiging van de fysieke tempel in plaats van verlichting. Dat was de conclusie van Siddharta na 6 jaar van zijn ascetisch leven. Nadat Gautama de rijstepap had gegeten was hij vastbesloten zijn fysieke lichaam niet meer te verwaarlozen.

Op een zekere dag ging hij onder een vijgenboom zitten en nam het vaste besluit dat hij daar niet eerder vandaan zou komen voordat hij de Verlichting bereikt had en de oorzaak en de remedie voor alle menselijk lijden gevonden heeft!


 


Zo zat Siddharta onder zijn eigen machtige Ik Ben Tegenwoordigheid (I AM Presence) die zijn eigen Goddelijke Zelf voorstelt. De boom werd naderhand bekend als de Bo-boom, een afkorting van bodhi of verlichting en die plek werd genoemd: de onwrikbare of onbewegelijke plek.

Terwijl Gautama in diepe meditatie zat probeerde de Boze (Mara) hem weer te verleiden; niet alleen door middel van zijn zeer verleidelijke dochters, maar ook met vreselijk natuurgeweld, hordes demonen en een diepe duisternis. Maar Gautama bleef onbewogen en bracht de rest van de tijd door in diepe meditatie. Hij ging door opeenvolgende niveaus van spirituele extase heen, waarna hij uiteindelijk de vormeloze staat van bewustzijn, bekend als nirvana, heeft bereikt. Nirvana is een uiterst hoog niveau van het Goddelijke bewustzijn waar de Heilige Geest zonder vorm en enige beperkingen van de lagere dimensies de Kosmische ruimte doordringt. De spirituele essentie en de Goddelijke realiteit van alles wat bestaat in de Geest en de Materie wordt voor ieder spirituele zoeker glashelder op het moment dat hij het geestelijke niveau van Nirvana heeft bereikt. Nadat Gautama dagen in het Nirvana heeft volbracht heeft hij de ultieme verlichting bereikt en alle antwoorden die hij zocht verkregen. Siddharta keerde terug op het menselijke niveau van bewustzijn en was vastbesloten de Vier Edele Waarheden en Het Achtvoudige Pad aan de mensheid voor te leggen als de oplossing voor het lijden in de Materie en de middenweg naar de verlossing van de ziel van de eindeloze cirkel van reïncarnaties. Nadat Gautama de verlichting heeft bereikt, was hij gevraagd door zijn leerlingen of hij een God of het hoogst geïnitieerde adept was geworden, hij antwoordde: Ik Ben Wakker! Zo was hij Boeddha - 'De Verlichte' geworden. 


De leer van Boeddha

A disciple once asked Gautama Buddha,
"Would it be true to say that a part of our training is for the development of love and compassion?"

The Buddha replied,
"No, it would not be true to say this.
It would be true to say that the whole of our training is for the development of love and compassion."

*******

One day Ananda, who had been thinking deeply about things for a while, turned to the Buddha and exclaimed:
"Lord, I've been thinking- spiritual friendship is at least half of the spiritual life!"
The Buddha replied: "Say not so, Ananda, say not so. Spiritual friendship is the whole of the spiritual life!"
Samyutta Nikaya, Verse 2


In Gautama Buddha's first sermon following his enlightenment, he taught the Four Noble Truths and the Eightfold Path.

The Four Noble Truths state that life is - dukka - means suffering, pain, sorrow, imperfection. All the human psychology is based on pain, sorrow and imperfection of the human self. The cause of this suffering is inordinate desire. Intense desire that is inordinate leads you nowhere. It is very important to take the power of desire and rechannel it into something that it can be channeled into.
The suffering can be eliminated by desirelessness and that perfect desirelessness is - nirvana (Divine Consciousness). The way to this liberation is the Eightfold Path. This corresponds with the teaching of the Ascended Masters about 7 rays and the 8th ray as the ray of integration.


Eightfold Path:

Right understanding - the first ray

Right tought - second ray

Right speech - third ray

Right action - fourth ray

Right livelihood - fifth ray

Right effort - sixth ray

Right mindfulness - seventh ray

Right concentration - eighth ray

*****

De juiste zienswijze.

De juiste intentie.

De juiste manier van spreken.

De juiste manier van handelen.

De juiste manier van voorzien in het levensonderhoud.

De juiste inspanning in zelfontwikkeling.

De juiste aandacht of opmerkzaamheid.

De juiste concentratie en doorzettingsvermogen op de spirituele pad.


In Buddhism, both learning and practice are extremely important, and they must go hand in hand. Without knowledge, just to rely on faith, faith, and more faith is good but not sufficient. So the intellectual part must definitely be present. At the same time, strictly intellectual development without faith and practice, is also of no use. It is necessary to combine knowledge born from study with sincere practice in our daily lives. These two must go together.


****************
Wijze woorden van de Meester

Do not believe anything because it is said by an authority, or if it is said to come from angels, or from Gods, or from an inspired source.Believe it only if you have explored it in your own heart and mind and body and found it to be true. Work out your own path, through diligence.

- Gautama Boeddha -


"Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven."


"Het geheim van een gezonde geest en een gezond lichaam is niet treuren wat voorbij is, je geen zorgen maken over de dag van morgen, maar in alle wijsheid en eerlijkheid het nu te beleven."

- Gautama Boeddha -

"Als je eenmaal zelf bevrijd bent, bevrijd dan ook anderen. Als je eenmaal op de andere oever bent aangekomen, help dan ook anderen die te bereiken."


"Zoals de Grote Oceaan slechts één smaak heeft: die van zout; zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak: die van vrijheid."


- Gautama Boeddha -

 

 

"Een dwaas die weet dat hij een dwaas is, is al wijzer dan een dwaas die denkt dat hij wijs is."

"Geduld is het beste gebed."

"Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld."

*********

"Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken."

"Een druppel tederheid is meer dan geld en macht."

"Om innerlijke rust te vinden, moet je afmaken waaraan je begonnen bent."

"Laat los wat voorbij is,
laat los wat er nog niet is. Observeer ten diepste wat er op dit moment gebeurt, maar hecht je er niet aan."

"Your worst enemy cannot harm you as much
as your own unguarded thoughts."


 

*********

"Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we didn't die; so, let us all be thankful."

- Gautama Buddha -

Spirituele Boeddhistische schilderkunst

- Thangka's -

Thangka’s zijn Boeddhistische religieuze rolschilderingen op katoen. Ze zijn ontstaan als een spiritueel object voor meditatie en contemplatie in de traditie van het Tibetaanse Boeddhisme.

Letterlijk betekent het Tibetaanse woord thang-ka: ‘vastgelegde boodschap’. Spirituele leringen van Gautama Boeddha zijn op symbolische wijze in de kunstzinnige afbeeldingen – thangka’s opgenomen. In de oude kunst van Tibetaanse rolschilderingen hebben alle figuren en elk detail zijn specifieke betekenis. Vroeger trokken monniken van dorp naar dorp om daar, aan de hand van thangka’s, die ze opgerold met zich meedroegen, de leer van de Boeddha uit te leggen. Tot nu toe dient de thangka voor iedere praktiserende boeddhist als het focus van de lering die de ontwaking en de verlichting van de geest als het ultieme doel van het Boeddhistische spirituele Pad stelt.
 

"Alle elementen van een Tibetaanse religieuze schildering hebben een symbolische waarde. Deze symbolen dienen als hulpmiddel om innerlijke kwaliteiten op het spirituele pad te ontwikkelen. De boeddha-afbeeldingen zelf worden beschouwd als voorstellingen van specifieke aspecten van de verlichting. Manjushri bijvoorbeeld belichaamt wijsheid en Avalokiteshvara belichaamt mededogen. Respectvol zijn tegenover zulke boeddha-afbeeldingen heeft daarom het effect van respect bewezen aan wijsheid en mededogen, wat op zijn beurt weer als een bron van inspiratie werkt om zelf deze kwaliteiten te ontwikkelen."

 

Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama (van het voorwoord van 'Mystical Arts of Tibet').

- 4-armen Tara van Compassie -


 

 

Thangka’s zijn erg kleurrijke, uiterst gedetailleerde, beeldschone afbeeldingen van goddelijke en verlichte wezens die in het Tibetaanse Boeddhisme worden vereerd. Voor iedere praktiserende Boeddhist zijn de Thangka’s zeer kostbare objecten die gebruikt worden voor meditatie op de perfectie en volmaaktheid van de spirituele wereld. Naast de afbeeldingen van de grondlegger van het Boeddhisme Gautama Boeddha, worden ook vooraanstaande leerlingen van Boeddha, de sleutelfiguren van verschillende Boeddhistische sektes – guru’s, lama’s op de thangka’s afgebeeld. Guru Padmasamhava – de grondlegger van het Tibetaanse Boeddhisme is vooral het geliefde object voor de thangka schilders. Naast de historische figuren worden ook spirituele, goddelijke wezens zoals niet historische Boeddha’s (5 Dhianny Boeddha’s), Tara’s (belichaming van het vrouwelijke aspect van het Goddelijke), Deva’s en demonen op de thangka’s afgebeeld.

Thangka’s met de mandala’s vormen ook een belangrijk onderdeel van de boeddhistische religieuze afbeeldingen. Mandala’s bevatten de codes, de geheime taal, die in de vormen en de kleuren van geometrische schilderingen worden uitgebeeld. Iedere mandala wordt voor een specifiek doel gemaakt en heeft altijd een diepe betekenis.

 


 

In het Boeddhisme spelen de symbolen van alle religieuze attributen een zeer belangrijke rol. In alle vormen van thangka’s, zijn dat de mandala’s of de afbeeldingen van de spirituele wezens, vinden wij talloze symbolen terug. Een symbool is eigenlijk een idee, een achterliggende gedachte, iets wat onzichtbaar is, dat in zichtbare vorm, in het beeld verankert is. Het bekendste voorbeeld van het Boeddhistische symbool stellen de ogen van Boeddha voor. De ogen van Boeddha worden meestal op de stoepa’s afgebeeld. Ze stellen de alwetendheid van Boeddha voor, die in staat is het positieve(onbevlekte) beeld van iedere ziel op aarde voor zijn ogen te houden.

 

- Boeddha ogen -

 


De geheime taal van de thangka’s wordt van generatie op generatie van vader op zoon overgebracht. Thangka’s schilderen is een familieberoep die binnen de specifieke boeddhistische kaste wordt uitgeoefend. Omdat de thangka schilderkunst om uiterste concentratie en de diepste devotie naar het Goddelijke object vraagt, wordt het tot de dag van vandaag niet als een alledaags beroep beschouwen. De meeste thangka artiesten heten ‘Lama’ bij hun achternaam. Dat betreft een oudste clan van ingewijde boeddhistische discipelen, die hun beroep als thangka schilder met grote eer van vader op zoon overdragen.

Vroeger was Tibet voornamelijk de plaats waar de religieuze boeddhistische afbeeldingen op katoen eeuwen lang werden geschilderd. Nadat de vrijheid van Tibet door de Chinese bezetting verloren ging, was de religieuze schilderkunst op andere grond tot zijn bloei gekomen – in Nepal. Op dit moment is Nepal het land die de beroemde Tibetaanse schilderkunst meesterlijk uitoefent.

 

- Bodhisattva Manjushri
geestelijke vader van Nepal -
 

Niet alleen voor boeddhisten bieden de thangka’s veel licht en inspiratie. Voor alle spirituele zoekers die hun eigen waarheid en eigen waarde aan het (her)ontdekken zijn, bieden de thangka’s de geheime sleutel tot de ingang van het Reële Leven, de Ware Zelf. De kracht van het Echte Leven, de energetische patronen in de Goddelijke afbeeldingen van de thangka's stralen voortdurend Licht uit. Een mooie thangka in huis zorgt voor een positieve doorstroming van het licht en versterkt het positieve Feng Shui in de levensomgeving.


De esthetische impressie van de thangka’s speelt naast de diepzinnige spirituele inhoud een belangrijke rol voor het opnemen van de innerlijke boodschap van de afbeelding. Iedere thangka is geschilderd om uiteindelijk het hart van de toeschouwer te raken en zijn hartchakra te openen. De schoonheid van de afbeelding wordt door het gebruik van 24 karaat goud en de meesterlijke afwerking van de schildering in iedere thangka opnieuw tot leven gebracht.

- Boeddha op de tron -


 

De thangka’s zijn geschilderd met zelfgemaakte verf die door de schilder zelf uit de mineralen en kruiden wordt verwaardigd. Alle thangka’s zijn met 24 karaat vloeibaar goud bewerkt. Dat geeft extra (materiële en spirituele) waarde voor iedere afbeelding. De rolschilderingen worden normaal gesproken op traditionele Tibetaanse wijze in een brokaat van pure zijde ingelijst. De meeste thangka’s worden echter zonder brokaat te koop gesteld. Voor de bescherming van de kostbare thangka schildering wordt een lijst met glasplaat aanbevolen. Thangka’s zijn namelijk gevoelig voor vocht en vet. Als ze in aanraking met water komen, is de schade van de afbeelding niet meer te herstellen.
Hieronder zijn de afbeeldingen van de verschillende thangka’s gepresenteerd. Iedere thangka is een ongelooflijk meesterstuk van het handwerk. Alle thangka’s komen alleen door een eindeloze portie geduld, zweet en doorzettingsvermogen tot stand. Een gemiddelde thangka kunstenaar werkt 10-14 uur per dag, 50 dagen achter elkaar, om een gedetailleerde afbeelding van 50 x 80 cm af te leveren. De meeste thangka’s worden door de kunstenaar zelf aan de winkelier aangeboden, die vervolgens zijn kunstwerk aan derden verkoopt. Voor de thangka’s die 350 euro winst aan de winkelier hebben opgeleverd wordt voor maar 50 euro aan de thangka schilder uitbetaald. Vele moderne, getalenteerde thangka kunstenaars uit Nepal zijn gestopt met thangka schilderen vanwege het slechte inkomen die deze bijzonder moeilijke vorm van de kunst aan hen levert.

In realiteit en na de maatstaven van de westerse beschaving zouden de thangka schilderingen onbetaalbaar kunnen zijn. Gezien niveau van het meesterschap en het aantal gewerkte uren, zijn deze spirituele afbeeldingen het ware geschenk van de bevolking aan de voet van de Himalayas aan onze mechanische westerse wereld.

Alle thangka’s die via www.spirituelweg.com voor verkoop worden aangeboden hebben de prijzen die op de wensen van de echte thangka kunstenaars zijn afgestemd. Iedere schildering die via deze website wordt verkocht draagt bij aan de betere levens- en werkomgeving van de Nepalese thangka schilders. Een thangka die bij spiritueleweg.com gekocht is maakt een familie van 10 mensen uit Nepal diep dankbaar en gelukkig! Geef jouw steun aan de kunstenaars die zonder jou hun roeping niet meer kunnen uit dragen!

Alle thangka's zijn op het adres: Metslawierstraat 47 te Tilburg op afspraak te bezichtigen. Tel: 013-5711009 Aura Foto Video Studio 'Aquarius'

Contant betalen bij het afhalen is mogelijk. Verzendkosten voor Nederland en België zijn € 15,- Na de ontvangst van de betaling op de bankrekining 112264921 t.n v. Aura Foto Video Studio te Tilburg van Rabobank wordt de thangka van jouw keuze naar je toe gestuurd. Geef de naam van de gewenste thangka en je adres door via contact pagina.

Sinds kort kun je de thangka's ook via de webshop van de 'spirituele weg' bestellen. Bezoek de webshop Webshop van www.spiritueleweg.com voor bijzondere spirituele artikelen!Thangka
- Buddha and disciples -Afmetingen 50 x 67 cm
Prijs: € 480, - incl. BTW 


Thangka

- Avalokiteshvara 1000-arms -

(in frame)


 

Afmetingen van thangka : 68 x 54 cm


Afmetingen van de lijst : 84 x 72 cm

Prijs : € 720,- incl. BTWThangka
-White Tara -Afmetingen: 50 x 38 cm
Prijs: € 360,- incl. BTW
Thangka
- 4 armed Tara of Compassion -

 Afmetingen 50 x 38 cm
Prijs: € 360,- incl. BTW
Thangka
- Buddha Sakyamuni -Afmetingen 50 x 38 cm
Prijs: € 360,- incl.BTW
Thangka
- Blue Tara in silk -Afmetingen van thangka: 35 x 27cm
Afmetingen van brokaat: 81 x 58 cm
Prijs: € 180,- incl. BTW
Thangka
- White Tara in silk -Afmetingen van thangka: 35 x 27 cm
Afmetingen van brokaat: 81 x 58 cm
Prijs: € 180,- incl. BTWThangka
- 4 armed Tara of Compassion in silk -Afmetingen van thangka: 35 x 27 cm
Afmetingen van brokaat: 81 x 58 cm
Prijs: € 180,- incl. BTWThangka
- Buddha Sakyamuni in silk-Afmetingen van thangka: 35 x 27 cm
Afmetingen van brokaat: 81 x 58 cm
Prijs: € 180,- incl. BTW
Thangka
- Lama Guru in silk -Afmetingen van thangka: 35 x 27 cm
Afmetingen van brokaat: 81 x 58 cm
Prijs: € 180,- incl. BTWThangka
- Guru Padmasambhava in silk -Afmetingen van thangka: 35 x 27 cm
Afmetingen van brokaat: 81 x 58 cm
Prijs: € 180,- incl. BTW
Thangka
- Dakini in silk -Afmetingen van thangka: 35 x 27 cm
Afmetingen van brokaat: 81 x 58 cm
Prijs: € 180,- incl. BTW

Thangka
- Kalachakra mandala green -Afmetingen: 27 x 27 cm
Prijs: € 250,- incl.BTW