Mantra's en het kracht van gesproken woordMantra's

***************

A mantra is a forcefield of energy , a mystical formula

that is reinforced each time it is given .

It must be recited all over again for the purpose of

intensifying action of the Spirit in Matter.
De oerklank

In verschillende spirituele tradities en culturen op onze aarde wordt de verbinding met de Bron des Levens tot stand gebracht door gebruik te maken van geluid, klank en heilige woorden. Door oude mystici werd gesproken over ‘Logos’,Woord’, ‘Kosmisch Geluid’,‘Onhoorbaar geluid’(Unmade sound) die in sanskrit Anahata Nada wordt genoemd.

"In den beginne was het Woord”, staat er in de Bijbel. Met behulp van het Goddelijke geluid was het Universum geschapen. Wat is dan dat allereerste geluid waaruit alles is ontstaan? Volgens de oosterse traditie van het Hindoeïsme en Boeddhisme is het hele Universum uit de oerklank OM (AUM) ontstaan. In de Upanishadas (de oudste Vedische geschriften ter wereld) staat zelfs dat door deze klank (OM) 35 miljoen keer te herhalen de persoon bevrijdt kan worden van zijn karma en uiteindelijk verlost kan worden van een eindeloze cirkel van reïncarnaties.

Het geluid is overal aanwezig in het Universum, zoals in de Geest zo dus ook in de Materie. Moderne wetenschap is tot de conclusie gekomen dat de materie geordend en geherstructureerd kan worden door geluidfrequenties en energietrillingen op de vorm te laten projecteren. Dit kunnen wij op een wonderbaarlijke manier beschouwen in de wetenschappelijke presentaties van Robert Boerman en Masaru Emoto, die de effecten van de geluidstrillingen op de vloeistof(water) op de foto’s hebben vast gelegd.

Wat is een mantra?

Mantra is meer dan gewoon een geluid. Mantra is een klank of een woord die een extra sterke scheppingskracht bezit. De oudste mantra’s van Vedische en Hindoeïstische oorsprong zijn tot stand gekomen door eeuwenlange experimenten in de mystieke tradities van de oudheid. Een mantra is een spirituele sleutel tot het creëren van nieuwe realiteit en wordt altijd geladen met de intentie van de persoon die de desbetreffende klank laat klinken. Een mantra is een geluid die met de stem voluit gezongen, gechant of uitgesproken wordt om een bepaald doel te bereiken.

Er zijn duizenden mantra’s die elk hun eigen specifieke betekenis en effect hebben. Ze brengen allemaal andere trillingen in ons teweeg en raken ons op verschillende manieren aan. Er zijn mantra’s om de stress van alledag te verlichten, te troosten, te genezen, huwelijk in te zegenen, tot de essentie van ons hart te komen of ons energieveld te zuiveren. De mantra’s kunnen uit een klank, uit een woord of uit vele zinnen bestaan. Het belangrijkste in het proces van mantra’s zingen is dat ze moeten klinken, herhaald worden om een nieuwe realiteit te scheppen en bezield worden met de intentie van ons hart.De kracht van de mantra

De spirituele kracht van de mantra ligt in het zuivere motief van ons hart, die haar mystieke inhoud versterkt. De scheppende kracht van de mantra is op haar ritmischeherhaling gebaseerd. Hierdoor is het onderbewuste in staat de betekenis van de woorden en de klank zelf toe te laten en zich eigen te maken. Behalve dat, worden de moleculen van de materie sterker beïnvloedt bij de herhalende actie van de klank. Hoe vaker een mantra met een bepaalde intentie gezongen wordt, hoe sterker de trilling, de scheppingskracht van die mantra wordt. Door de trilling van de mantra hoog te houden en bewust op een bepaald doel te richten, zijn wij in staat een nieuwe, betere realiteit in ons eigen wereld, psychologie, bewustzijn en de wereld om ons heen te scheppen.

Toch is het heiligste moment van de werkende kracht van de mantra de heilige stilte na het chanten van de klank zelf. Want dat is het moment wanneer de scheppende kracht van het geluid in de vorm te werk gaat.

Het doel van mantra’s zingen

Mantra’s zingen is een eeuwenoud spiritueel middel om onze innerlijke zelf te laten uiten. Geluid en muziek spelen een belangrijke rol in de zelfexpressie van de ziel en de transformatie van ons bewustzijn. Pythagoras en Plato verkondigden beiden dat "de muziek de bron van de ziel is!”Voor haar spirituele ontwikkeling en het vormen van haar Goddelijke identiteit is het noodzakelijk dat de ziel zich zo creatief mogelijk laat uitdrukken en vooral zich laat horen! Het zingen van de mantra’s is de meest directe en eenvoudige manier waarop we de schoonheid van onze innerlijke wereld naar buiten kunnen brengen.

Een connectie tussen hart, stem en ziel wordt ‘een heilige driehoek’ genoemd, die je innerlijke kracht laat ontwaken. Het is een spirituele sleutel tot de verbinding met je Hogere zelf, met dimensies van het Licht, met de Bron des Levens en met de kern van het Licht in ieder mens. Wie vanuit eigen hart naar de klank van zijn eigen stem luistert, komt vanzelf in contact met zijn diepste essentie. Want als al je aandacht naar de klank van je stem gaat, dan zijn je woorden, je gedachten en je lichaam sterk met elkaar verbonden. Dat is het moment wanneer je integriteit in de Geest en Materie wordt geboren.

Het zingen van mantra’s heeft niet alleen positieve spirituele gevolgen, maar ook wetenschappelijk-technisch gezien verbetert het chanten van de mantra’s onze fysieke gezondheid! Modern onderzoek laat zien dat de mantra’s de hartslag, hersengolven en ademhaling tot rust brengen. Daarbij werken mantra’s helend doordat het hormoon systeem wordt aangezet om melatonine aan te maken. Te weinig van deze stof leidt tot depressies, angst en slapeloosheid. Ook zou het zingen en luisteren naar de mantra’s tot synchronisaties van de twee hersenhelften leiden, waardoor de creativiteit van onze ziel gestimuleerd wordt.


Voorbeelden van de mantra'sOM MANI PADME HUM

De bekendste boeddhistische mantra is OM MANI PADME HUM, die de Goddelijke Vonk in ieder hart vereert. De letterlijke vertaling van deze mantra is: ‘O, parel in de lotusbloem!’ Hier volgt de spirituele variant van de vertaling:

OM – vertegenwoordigt het oneindige, het Universum.

MANI – staat voor het juweel, de Goddelijke Vonk in je hart, de heilige drie-eenheid van Goddelijke Kracht, Goddelijke Liefde en Goddelijke Wijsheid die in je hart verankert is. Dit kostbare juweel geeft je het inzicht over je Goddelijke oorsprong en je Goddelijke zelf.

PADME – de lotus, geheime kamer van je hart, je spirituele laboratorium die gevuld is met de Prana ofwel de Heilige Geest om je fysieke lichaam in leven te houden en spirituele onderdak te bieden voor de ontwaakte ziel.

HUM – is de magische klank, de mantra van het hart zelf die al je spirituele ervaringen opslaat en kristalliseert.

GAYATRI MANTRA

"The Gayatri Mantra is the divine magnetic needle. The magnetic needle points to the north, hence the ship does not lose its direction. The Gayatri Mantra always points to the transcendental Height of the Supreme; hence the seeker does not miss his Goal: Existence, Consciousness and Bliss.” Sri Chinmoy


Een van de meest gebruikte hindoeïstische mantra’s is de Gayatri mantra uit de Rig Veda, het oudste van alle hindoegeschriften. Het is de mantra naar de Zon,Bron des Levens,Brahman(The Creator)Savitur, daarom wordt deze mantra ook de zonnemantra ofwel Savita mantra genoemd. Gayatri mantra wordt gebruikt om het hart te openen en de ontvankelijkheid van de Goddelijke Wijsheid voor de ziel te vergroten.

Om Bhur Bhuvah Svah

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yo Nah: Prachodayat

Vertaling: Door alle lagen van ervaring heen is dat

de ware aard die het bestaan verlicht, het Allerhoogste Ene.

Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie

de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaarworden.


OM - de scheppende klank van het Universum

BHUR – de materiele wereld

BHUVAH – de mentale wereld

SVAHA – de spirituele wereld

TAT – GOD, het Goddelijke

SAVITUR – stralend

VARENYAM – aanbiddenswaardig

BHARGO – schitterend

DEVASYA – zuiver, puur

DHIMAHI – meditatie, kennis opnemen

DHIYO – intellect

YO – het licht

NAH – wij, ons

PRACHODAYAT – inspireren, verlichten

Laat ons mediteren over het OM, de oerklank, van waaruit de drie gebieden, het grove aardse (Bhur), het fijne etherische (Bhuvah) en het fijnste hemelse (Svah) zijn ontstaan.Laat ons het hoogste, onbeschrijfelijke, Goddelijk ZIJN (Tat) vereren (Varenyam), het scheppend levensbrengende beginsel dat ook de Zon (Savitur) is. Laat ons het stralende (Bhargo) Goddelijk Licht (Devasya) overdenken (Dhimahi), het stralende Licht dat alle duisternis en onwetendheid, alle ondeugd vernietigt. O God, wij bidden U nadrukkelijk (Yo Nah Prachodayat) dat Uw Licht onze geest mogen verlichten.

Yantra

De mantra’s worden vaak samen met de Yantra’s uitgeoefend. Yantra is een geometrische tekening(als een mandala) die de geluidstrilling van de desbetreffende mantra of een klank weerspiegeld, zodat de mystieke betekenis van de mantra voor betere visualisatie in de geometrische symboliek van de Yantra terugkomt. Tijdens het zingen van de corresponderende mantra wordt op de Yantra gemediteerd.

 

Mantra’s en affirmaties van het Nieuwe Aquarius Tijdperk

Met het intreden van het Nieuwe Aquarius Tijdperk zijn steeds meer mensen aan het ontwaken uit het massabewustzijn. Steeds meer zielen beginnen zich te ontwikkelen als spiritueel gerichte zoekers naar de Goddelijke Waarheid en hun eigen innerlijke kern. De Grote Witte Broederschap bestaande uit Adepten, Mahatma’s, Bodhissatva’s, Opgevaren Meesters en hun leerlingen, is actief bezig om het hele proces van de spiritualisatie van de gehele bevolking op aarde in het goede banen te leiden. Door verschillende spirituele bewegingen en mystieke scholen zijn nieuwe spirituele middelen geïntroduceerd die speciaal op de behoeften van de westerse spirituele zoeker afgestemd zijn.

De Kracht van het Gesproken Woord als het sterkste spirituele middel in het scheppen van nieuwe realiteit, nieuw bewustzijn en nieuwe omstandigheden staat centraal op de agenda van iedere spirituele zoeker. De Kracht van het Gesproken Woord kan niet vervangen worden door de mentale visualisaties en meditaties. In het Aquarius Tijdperk gaan we leren hoe de scheppend kracht van uitgesproken, doelgerichte woorden in ons dagelijkse leven toegepast kunnen worden. Het uitgesproken woord in de vorm van een affirmatie, een mantra, een aanroeping of een goddelijk bevel verricht het beste werk als de westerse leerling het Engels in plaats van Tibetaans of Sanskriet gebruikt. Dat heeft te maken met een feit dat de scheppend kracht van het woord sterker is als die ingeleefd en gesteund wordt door onze uiterlijke bewustzijn. Wij moeten goed de spirituele inhoud van de mantra kunnen volgen. Mantra’s van het Aquarius Tijdperk kunnen in alle talen uitgesproken worden en toch heeft het Engels de sterkste spirituele invloed op de Materie.


Mantra’s, affirmaties en aanroepingen van de nieuwe tijd zijn op de oeroude mystieke kennis over de persoonlijke Goddelijke vonk gebaseerd. De heilige naam van God ‘IK BEN WIE IK BEN’(I AM THAT I AM) die aan Mozes werd doorgegeven is de alchemistische sleutel tot de scheppend kracht van gesproken woord. Ons Goddelijke zelf draagt dezelfde naam, omdat hij uit het zaad van God is ontstaan. De ‘IK BEN’-Aanwezigheid is de hoogste en het machtigste deel van ons die voor altijd in de dimensies van het Licht verblijft. Als wij zinnen gebruiken waar ‘IK BEN…’ in voor komt, krijgen wij een directe en natuurlijke aansluiting op de spirituele kracht van ons Goddelijke zelf. ‘IK BEN’ betekent letterlijk ‘God in mij is…’ Op deze mystieke kennis over de naam van God zijn alle affirmaties, aanroepingen en mantra’s van het Aquarius Tijdperk gebaseerd.

Probeer eens de volgende mantra ofwel decree (het goddelijke bevel) uit:

I AM light, glowing light,

Radiating light, intensified light.

God consumes my darkness,

Transmuting it into light.

This day I AM a focus of the Central Sun.

Flowing through me is a crystal river,

A living fountain of light

That can never be qualified

By human thought and feeling.

I am an outpost of the Divine.

Such darkness as has used me is swallowed up

By the mighty river of light which I AM!

I AM, I AM, IAM light;

I live, I live, I live in light.

I AM light’s fullest dimension;

I AM light’s purest intention.

I AM light, light, light

Flooding the world everywhere I move,

Blessing, strengthening and conveying

The purpose of the kingdom of heaven.

Hier is de affirmatie die je kunt ook gebruiken voor het licht in je aura te manifesteren:

I AM a child of the Light.

I love the Light.

I serve the Light.

I live in the Light.

I AM protected, illumined, supplied, sustained by the Light.

And I bless the Light!

Light is the Supreme Perfection and God-control of all things created in the Universe.

The Light is the Kingdom. Enter into it and be at peace! Return and remain in your Father’s house!