TheosofieTheosofie


The highest truth man can discover is Reality.
There is no religion above the Truth.Theosofie betekent letterlijk 
de 'Goddelijke Wijsheid'.


 

Sleutel figuren in de Theosofie:

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)
Geboren uit een adellijk Russisch geslacht, medeoprichter van het Theosofische Genootschap in 1875. Discipel van El Morya, particulier secretaris en klerk voor de Mahatma's, de adepten van Grote Witte Broederschap. H.P.B. bezat veel occulte kennis, helderzinde vermogens, produceerde 'fenomenen'. Ze is een auteur van spirituele klassiekers zoals 'Isis Ontsluierd', 'De Geheime Leer' en 'De Stem van de Stilte' evenals talrijke andere theosofische boeken en artikelen.


Henry Steel Olcott (1832-1907)
Een jurist van Amerikaanse afkomst. Diende als speciaal commissaris tijdens de Burger Oorlog en werd bekend als Kolonel Olcott. Discipel van El Morya, mede-oprichter en eerste president van het Theosofische Genootschap in 1875, een functie die hij bekleedde voor de rest van zijn leven. Werkte aan de heropleving van het Boeddhisme in Sri Lanka en hielp 3 colleges en 250 scholen te vestigen.


Alfred Percy Sinnett (1840-1921)
Engels journalist, later redacteur van de krant 'The Pioneer'. Startte de correspondentie met Kuthumi die nu als de Mahatma Brieven bekend zijn. Schreef diverse Theosofische klassiekers gebaseerd op de instructies die hij in de brieven ontving, zoals ' De Occulte Wereld' en 'Esoterisch Boeddhisme', gaf lezingen over Theosofie in Engeland. Probeerde tevergeefs om als discipel door Kuthumi te worden aanvaard; raakte later verbitterd en stapte uit het Theosofisch Genootschap.


Charles Webster Leadbeater (1847-1934)
Engels predicant, werd een student van Sinnett en werd lid van het Theosofische Genootschap in 1883. Ontving verscheidene brieven van Kuthumi, werd door Kuthumi als een discipel aanvaard. Zijn helderziende vermogen werden ontwikkeld tijdens zijn discipelschap. Leadbeater werd een sleutelfiguur in de Indische tak van het Theosofische Genootschap en kreeg een hechte vriendschap met Annie Besant. Gaf lezingen op veel plaatsen in de Verenigde Staten, zuidelijk AziŽ en AustraliŽ. Schreef vele theosofische boeken zoals 'The Masters and the Path', 'The Inner Life', 'The chakra's', 'Man Visible and Invisible'. Leadbeater was 'ontdekker' en leraar van Krishnamurti, die als het nieuwe 'voertuig' voor Maitreya werd gezien, betreurde zijn beoordelingsfout toen Krishnamurti zich tegen de Witte Broederschap richtte. Leadbeater was ool mede-oprichter van de Liberale Katholieke Kerk en werd een van diens bisschoppen.


Annie Besant (1847-1933)
Engels sociaal hervormer en vrijdenker, werd lid van het Theosofische Genootschap in 1889. Na de dood van H.P.Blavatsky werd samen met W.Q,Judge hoofd van de Esoterische School. Diende als president van het Theosofische Genootschap van Adyar tak vanaf 1907 tot aan haar dood in 1933. Ging naar India in 1893; voerde later campagne voor het Indische nationalisme en richtte de Indian Home Rule League op in 1916. Auteur van enkele honderden boeken waaronder 'The Ancient Wisdom' en 'Esoteric Christianity'. Gaf overal lezingen en werd beschouwd als een van de grootste sprekers van haar tijd.

William Quan Judge (1851-1896)
Advocaat, geboren in Dublin, lataer verhuisd naar New York. Mede-oprichter van het Theosofische Genootschap. Publiceerde vanaf 1886 tot aan zijn dood in 1896 een Theosofische maandblad 'The Path'. Auteur van vele Theosofische werken; belangrijke steunpilaar in de Amerikaanse tak van het Theosofische Genootschap. Hielp H.P.Blavatsky in 1888 om haar Esoterische School te vestigen. Werd na de dood van H.P.B. in 1891 samen met Annie Besant hoofd van de Esoterische School."Knowledge increases in proportion to its use, that is the more we teach the more we learn.                  - H.P.Blavatsky

Madame Blavatsky wordt wel 'de moeder van de new age' genoemd. Ze veroorzaakte een religieuze revolutie door de wijsheid van het Oosten en Westen bij elkaar te brengen in een nieuwe beweging die de gehele mensheid moest verenigen: de Theosofie.


...Er is een weg, steil en doornig, met alle denkbare gevaren, maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum. Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt, die u de geheime doorgang zullen tonen, die alleen naar binnen leidt en achter de nieuweling voor eeuwig sluit. Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan. Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen. Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen niet te boven kan komen. Voor wie overwinnend doorgaan is er een beloning voorbij woorden: het vermogen de mensheid te zegenen en te redden. Voor hen die te kort schieten, zijn er andere levens waarin men slagen kan.

- Helena Blavatsky

 

Theosofie is geen traditionele religie, maar de siprituele en filosofiesche leer, waarin de esoterische kennis van zowel het Oosten als Westen van alle eeuwen was samengebracht. Theosofie kwam tot leven als een tegengewicht  voor alle kerkelijke dogma's. "Als er geen religieuze dogma's waren, zouden alle naties en rassen elkaar als broeder beschouwen," - schreef H.P.Blavatsky Ze hekelde met name de christelijke kerk, die ze 'de voornaamste tegenstander van het vrije denken' noemde. Ze vond dat de leringen van de kerk op bijna elk punt in directe tegenstellingen stonden tot de echte leringen van Jezus.


Theosofie was in de ogen van H.P.Blavatsky niets anders dan de occulte wetenschap. "De hele wetenschap van het occultisme is gebouwd op de leer van de bedrieglijke aard van de stof en op de oneindige deelbaarheid van het atoom". Ze had gehoopt dat  de theosofie de ogen van de mensheid voor de hogere waarheid zou openen en de wetenschappers tot nieuw onderzoek zou inspireren. Ze was haar tijd ver vooruit. Pas een eeuw later kwam de wetenschap via de kwantumfysica en de snarentheorie tot de ontdekking van de werkelijke aard van het atoom.

"Met de juiste concentratie van mijn wil kan ik atoombindingen breken en ze elders weer opbouwen", - verklaarde ze. Deze kennis zag ze niet als een toverkunst, maar als de ware kennis van de ziel, die iemand tot 'een weldadige kracht in de natuur' maakte, mits hij zijn gaven op de juiste manier zou gebruiken: vrij van zelfzucht, machtswellust, eerzucht of gewin en alleen gericht om goed te doen aan de wereld in het algemeen en aan de naasten in het bijzonder.
Mahatma Morya
Blavatsky zelf beschouwde zichzelf niet als een heilige en niet als de bron van de wijsheid. Ze noemde zichzelf een doorgeefluik voor de Grote Witte Broederschap, de Mahatma's, de grote adepten van het licht in de Verre Oosten. Ze stond in directe contact met de Meesters van het Licht, die zelf een verborgen bestaan leidden. Haar persoonlijke Guru was Mahatma Morya met wie ze gedurende hele leven fysiek en telepathisch in contact was gebleven.  In de opdracht van haar Guru verbleef ze 7 jaar bij hoogontwikkelde adepten in Tibet. Daarna reisde ze af naar de Verenigde Staten, New York, waar ze in 1875 de 'Theosophical Society' heeft opgericht.

Blavatsky schreef haar spirituele filosofie op on enkele dikke boeken, waarvan 'Isis Ontsluierd' en 'De Geheime Leer' de bekendste zijn. Nooit eerder had iemand zulke hoeveelheden esoterische kennis uit het Oosten en Westen in een gemeenschappelijke leer samengebracht. Blavatsky citeerde uit zoveel verschillende geschriften dat het onmogelijk leek dat een persoon al die kennis kon bezitten. Die bezat ze ook niet, gaf ze toe. Ze schreef op wat de Meesters van de Grote Witte Broederschap aan haar dicteerden. De meeste boeken waar ze haar citaten uit haalde, had ze nog nooit onder ogen gehad. Tijdens het schrijven stond ze on contact met de Akasha, een spirituele dimensie waar alles wat ooit gezegd, gedacht en geschreven is , ligt opgeslagen. een soort geestelijke harde schijf van de planeet Aarde. Ze zag de passages die de Meesters haar voorschotelden voor zich verschijnen en nam citaten die ze nodig had over. Soms liet ze deze controleren door haar medewerkers, die het bewuste boek dan opzochten in de bibliotheek. De citaten bleken altijd te kloppen, tot en met de paginanummers aan toe.

Blavatsky werd in de mum van de tijd een echte spirituele beroemdheid, maar ze had ook veel vijanden. Door een Brits instituut dat paranormale verschijnselen onderzocht, werd ze 'een van de meest bedreven, vindingrijke en belangwekkende bedriegsters van de geschiedenis' genoemd.
Weinig spirituele leraren zijn zo hard aangevallen en beschimpt als Blavatsky. Maar ook het feit dat ze als vrouw in de preutse en niet geŽmancipeerde 19 eeuw de gehele wereld over reisde en leiding gaf aan een wereldwijde organisatie werd  haar niet in dank afgenomen. Ondanks alle kritiek werkte Blavatsky onvermoeid tot het eind aan haar levenstaak. Ze was de eerste die de begrippen 'karma' en 'reÔncarnatie' in het Westen introduceerde. Ook haar beweringen dat Jezus en Boeddha beiden dezelfde leer uitdroegen en dat eieder mens een avatar, de Boeddha en de Christus kan worden, waren revolutionair.

...Het occultisme is geen magie, hoewel de magie een van zijn gereedschappen vormt. Het occultisme is niet het verwerven van vermogens, zij het paranormaal of intellectueel, hoewel beide hem ten dienste staan. Noch is het occultisme het zoeken naar geluk, zoals de mensen dit woord begrijpen; want de eerste stap is opoffering, de tweede verzaking. Occultisme is de wetenschap van het leven, de kunst om te leven. Niemand kan boven zijn eigen individuele mislukkingen uitstijgen, zonder, hoe weinig ook, het geheel waarvan hij deel uitmaakt te verheffen. Op dezelfde wijze  kan niemand zondigen, of lijden onder de gevolgen daarvan, in zijn eentje. In werkelijkheid bestaat er niet zoiets als "Afgescheidenheidí.

- Helena Blavatsky